Statut

Statut Stowarzyszenia „Specjalna Strefa Ekologiczna”

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1.

  1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Specjalna Strefa Ekologiczna”

  2. Stowarzyszenie może używać wyróżniającego je znaku graficznego, który wraz z nazwą korzysta z ochrony prawnej.

  3. Stowarzyszenie realizuje swoje cele statutowe.

  4. Stowarzyszenie w swojej działalności kieruje się zasadą szacunku wobec osobistych poglądów członków oraz osób korzystających z jego pomocy.

  5. Stowarzyszenie jest utworzone na czas nieoznaczony.

§ 2.

Terenem działania stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą miasto Mielec.

§ 3.

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym profilu działania.

§ 4.

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

 Rozdział II

 

Cele stowarzyszenia i sposoby ich realizacji

§ 5.

1. Celem stowarzyszenia jest:

a) działanie na rzecz ochrony środowiska naturalnego,

b) przeciwdziałanie niszczeniu środowiska,

c) prowadzenie działalności edukacyjnej,

d) pobudzanie rozwoju postaw obywatelskich,

e) propagowanie zdrowego i aktywnego modelu życia,

f) propagowanie postaw proekologicznych,

g) działanie na rzecz zwiększenia udziału społeczeństwa w życiu publicznym,

h) wspieranie działań środowisk lokalnych wzmacniających mechanizmy demokratyczne,

i) stymulowanie i wspieranie aktywności w środowiskach młodzieżowych,

j) pomoc osobom narażonym na skutki zanieczyszczenia środowiska i dotkniętych skutkami

zanieczyszczenia środowiska naturalnego,

k) inspirowanie społeczeństwa do podejmowania działalności gospodarczej,

l) profilaktyka patologii społecznej,

ł) gromadzenie środków finansowych na cele statutowe.

m) promocja turystyki, agroturystyki oraz rozwoju infrastruktury turystycznej w Polsce

n) propagowanie komunikacji rowerowej oraz rozwoju infrastruktury przeznaczonej dla rowerów

o) działanie na rzecz ochrony zwierząt i praw zwierząt

p) działalność kontrolna i monitoringowa

q) działalność na rzecz ochrony zabytków oraz dziedzictwa kulturowego

r) działalność kulturalna, wspieranie środowisk twórczych oraz propagowanie kultury

2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

a) monitoring i ocenę stanu środowiska: woda, gleba, powietrze, flora i fauna,

b) czynne przeciwdziałanie zagrożeniom wynikającym z antropogenicznej działalności człowieka,

c) edukację ekologiczną dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez seminaria, konkursy, warsztaty, happeningi i inne formy działania,

d) pogłębianie więzi społecznych w społecznościach lokalnych, popularyzowanie kultury europejskiej i zdobyczy nauki oraz rozwijanie kontaktów bezpośrednich dla wzajemnego poznania się różnych środowisk,

e) działalność informacyjną i promocyjną przedsięwzięć stowarzyszenia – działalność wydawniczą, tj. wydawanie i kolportowanie materiałów związanych z działalnością stowarzyszenia oraz jego członków,

f) promocję ludzi młodych w ich działaniu na rzecz środowiska,

g) organizowanie aktywnych form wypoczynku (biwaki, spływy kajakowe, obozy i inne),

h) pomoc w zdobywaniu wiedzy i kwalifikacji,

i) organizowanie spotkań, szkoleń, seminariów, wystaw, koncertów, prezentacji programów edukacyjnych oraz innych form poszerzania wiedzy służących promocji programu stowarzyszenia,

j) tworzenie programów edukacyjnych, reklama, wyrób i sprzedaż wyrobów własnych,

k) promocję kadr specjalistów z dziedziny ochrony środowiska, zdrowia, edukacji i innych,

l) organizowanie warsztatów artystycznych, plenerów, przedstawień teatralnych i ulicznych, koncertów, pokazów,

ł) udział w postępowaniach administracyjnych, sądowych, w których obowiązujące przepisy prawa

m) dopuszczają udział organizacji ekologicznych,

n) wydawanie i kolportowanie materiałów i wydawnictw związanych z działalnością stowarzyszenia oraz innych,

o) działanie na rzecz współtworzenia i realizacji planów rewitalizacji przestrzeni miejskich,

p) inicjowanie powstawania nowych firm na terenie swojego działania,

q) inne działania służące realizacji celów statutowych.

r) uczestnictwo w konsultacjach społecznych dotyczących spraw łączących się z celami statutowymi stowarzyszenia

s) działania kontrolne i monitoringowe prowadzone samodzielnie lub przy pomocy ekspertów

3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 6.

1. Członkowie stowarzyszenia dzielą się na:

  • członków zwyczajnych,

  • członków wspierających.

2. Członkiem stowarzyszenia może być obywatel polski posiadający pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiony praw publicznych, akceptujący cele stowarzyszenia.

3. Osoby prawne mogą być jedynie członkami wspierającymi stowarzyszenie.

4. Członkostwo w stowarzyszeniu uzyskuje osoba, która wypełni i podpisze deklarację członkowską, a następnie zostanie przyjęta w poczet członków zgodnie z ust. 5.

5. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na podstawie pisemnej deklaracji.

§ 7.

1. Członkowie zwyczajni mają prawo:

a) brać czynny udział w pracach stowarzyszenia,

b) brać udział w Walnym Zebraniu Członków (lub zebraniu delegatów),

c) wybierać i być wybieranym do wszystkich organów zgodnie z postanowieniami niniejszego statutu,

d) uzyskiwać wszelkie informacje od władz stowarzyszenia o ich działalności.

2. Członkowie wspierający nie posiadają czynnego ani biernego prawa wyborczego oraz czynnego prawa głosu, posiadają natomiast prawo głosu doradczego.

3. Członkowie mają obowiązek:

a) dbania o dobre imię stowarzyszenia,

b) brania udziału w pracach stowarzyszenia,

c) wnoszenia składek członkowskich, chyba że niniejszy statut stanowi inaczej,

d) przestrzegania innych postanowień statutu.

4. Członkostwo ustaje wskutek:

a) śmierci członka,

b) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie,

c) utraty pełnej zdolności do czynności prawnych przez członka lub utraty zdolności prawnej przez osobę prawną,

d) utraty praw publicznych przez członka,

e) wykluczenia ze stowarzyszenia.

5. Wykluczenie ze stowarzyszenia może nastąpić, jeżeli członek nie wykonuje obowiązków o których mowa w ust. 3 albo gdy zajdą inne okoliczności przewidziane niniejszym statutem lub obowiązującymi przepisami prawa, które uniemożliwiają bycie członkiem stowarzyszenia.

6. Uchwałę o wykluczeniu ze stowarzyszenia z przyczyn o których mowa w ust. 5 podejmuje Walne Zebranie Członków. Ustanie członkostwa z przyczyn określonych w ust. 4 lit) a – d stwierdza Zarząd.

7. W razie zaistnienia podstaw do pozbawienia członkostwa określonych w ust. 5 Zarząd może zawiesić członka w jego prawach członka zwyczajnego na okres 3 miesięcy. W takim wypadku członka traktuje się tak jak członka wspierającego. Zawieszenie ustaje jeśli Walne Zebranie Członków nie podejmie uchwały o skreśleniu z listy członków, a także w sytuacji gdy Walne Zebranie Członków nie zbierze się w terminie 3 miesięcy od dnia zawieszenia.

Rozdział IV

Struktura i władze stowarzyszenia

§ 8.

1. Władzami stowarzyszenia są:

a) Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia,

b) Zarząd,

c) Komisja Rewizyjna.

2. W razie ustania członkostwa w Zarządzie albo Komisji rewizyjnej w trakcie kadencji, skład osobowy tych władz jest uzupełniany na czas kadencji przez Walne Zebranie Członków. Zebranie zwołuje Zarząd w terminie miesiąca od dnia powstania przyczyny. W sytuacji gdy Zarząd nie zwoła Walnego Zebrania Członków, jest ono zwoływane przez Komisję rewizyjną.

§ 9.

1. Najwyższą władzą stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.

2. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

a) rozwiązywanie stowarzyszenia,

b) uchwalanie zmian statutu oraz uchwalanie i kształtowanie programu stowarzyszenia,

c) udzielanie absolutorium Zarządowi,

d) wnioskowanie do zarządu o podjęcie uchwały w sprawie współpracy z innymi organizacjami,

e) wybór oraz odwoływanie członków zarządu, komisji rewizyjnej,

f) wykreślony

g) rozpatrywanie sprawozdań z działalności zarządu i kwitowanie sprawozdań zarządu i komisji rewizyjnej,

h) udzielanie absolutorium dla ustępującego zarządu na wniosek komisji rewizyjnej,

i) uchwalanie czasowego lub trwałego zwolnienia członka z obowiązku opłacania składki,

j) uchwalanie umorzenia zaległości finansowych członka wobec stowarzyszenia,

k) uchwalanie minimalnych składek członkowskich oraz uchwalanie upoważnienia zarządu do decydowania w sprawach składek członkowskich, z zastrzeżeniem § 11 ust. 2 lit. j),

l) decydowanie o wszelkich sprawach stowarzyszenia, dla których statut nie ustala kompetencji dla innych władz stowarzyszenia.

§ 10.

1. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

  • z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,

  • z głosem doradczym – członkowie wspierający i zaproszeni goście.

2. Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd co najmniej raz do roku. O miejscu terminie

i porządku obrad Zarząd powiadamia członków co najmniej na 14 dnia przed terminem Walnego

Zebrania Członków.

3. Najpóźniej na miesiąc przed upływem kadencji Zarządu i Komisji Rewizyjnej, Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członków w celu wyboru nowych władz. Jeśli na zwołanym Walnym Zebraniu Członków władze nie zostaną wybrane kadencja dotychczasowych członków władz ulega przedłużeniu na okres kolejnych 4 lat.

4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może być zwoływane przez Zarząd z własnej inicjatywy, oraz na pisemny wniosek 1/3 członków zwyczajnych. Zebranie może być również zwołane przez Komisję rewizyjną O terminie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania, organ które je zwołuje, zawiadamia członków na piśmie lub w inny skuteczny sposób najpóźniej 14 dni przed terminem zebrania.

5. Organ zwołujący zobowiązany jest do przedstawienia planowanego porządku obrad. W sytuacji gdy Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest na pisemny wniosek 1/3 członków, we wniosku zobowiązani oni są wskazać planowany porządek obrad. Planowany porządek obrad może zostać przez Walne Zebranie Członków zmieniony lub rozszerzony.

6. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje Przewodniczący Zebrania wybrany w głosowaniu jawnym przez osoby uprawnione do głosowania na Walnym Zgromadzeniu Członków.

7. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, w razie równości głosów rozstrzyga głos oddany przez Prezesa Zarządu

8. Uchwały w sprawach, o których mowa w §20 ust. 1 muszą być przewidziane w planowanym porządku obrad. W tym wypadku nie stosuje się ust. 5 zdanie trzecie.

9. Postanowienia niniejszego statutu odnoszące się do Walnego Zebrania Członków stosuje się odpowiednio do Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.

§ 11.

1. Zarząd jest organem wykonawczym stowarzyszenia.

2. Do kompetencji Zarządu należy:

a) kierowanie bieżącą działalnością stowarzyszenia,

b) reprezentowanie stowarzyszenia,

c) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,

d) informowanie członków o swojej działalności,

e) ustalanie ramowego programu działania,

f) dokonywanie weryfikacji poszczególnych członków,

g) opiniowanie kandydatur nowych członków i przyjmowanie nowych członków,

h) podejmowanie uchwał w sprawie zatrudniania i zwalniania pracowników oraz zlecania innym osobom wykonywania usług na rzecz stowarzyszenia,

i) wszczynanie, wstępowanie, prowadzenie spraw, w których stowarzyszenie na podstawie obowiązujących przepisów, ma prawo występować w charakterze strony lub w innym charakterze,

j) podejmowanie, na podstawie upoważnienia Walnego Zebrania Członków, uchwał w sprawach składek członkowskich, z tym zastrzeżeniem, że do ustalenia pierwszej składki członkowskiej upoważnienie Walnego Zebrania Członków nie jest wymagane,

k) tworzenie specjalistycznych struktur takich jak: oddziały kulturalne, gospodarcze lub wydawnicze,

l) koordynowanie działalności poszczególnych jednostek,

ł) zatwierdzanie wydatków i bilansu,

m) podejmowanie decyzji o wejściu stowarzyszenia w porozumienia z innymi organizacjami,

n) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

o) ustalenie pierwszej rocznej składki członkowskiej i zasad jej uiszczania.

§ 12.

1. Zarząd składa się z 5 członków stowarzyszenia.

2. Osoby wchodzące w skład Zarządu powoływane są na cztery lata. Kadencja pierwszego Zarządu upływa 28 stycznia 2016 r.

3. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na 3 miesiące.

4. Posiedzenie Zarządu może zostać zwołane przez trzech członków Zarządu.

5. Pracami zarządu kieruje Prezes.

6. Uchwały zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 3 członków Zarządu. W razie równości głosów rozstrzyga głos Prezesa.

7. W posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Komisji rewizyjnej na wniosek własny lub członka zarządu. Zarząd może wyrazić zgodę na udział w posiedzeniach członków stowarzyszenia lub osób trzecich.

§ 13.

1. Komisja rewizyjna jest organem kontrolnym stowarzyszenia.

2. Osoby wchodzące w skład Komisji Rewizyjnej powoływane są na cztery lata. Kadencja pierwszej Komisji Rewizyjnej upływa 28 stycznia 2016 r.

3. Komisja rewizyjna składa się z 3 członków stowarzyszenia.

4. Członkowie Komisji rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia. Członkowie Komisji rewizyjnej nie mogą być także skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

5. Do kompetencji Komisji rewizyjnej należy:

a) przeprowadzanie przynajmniej raz w roku, kontroli całokształtu działalności statutowej stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem jego działalności finansowej,

b) występowanie do zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,

c) prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania członków w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania zebrania (posiedzenia) zarządu,

d) składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o uchylenie uchwał zarządu sprzecznych z postanowieniami statutu lub celami stowarzyszenia,

e) składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium władzom stowarzyszenia.

f) Uchwały komisji rewizyjnej są ważne, gdy są podjęte większością głosów, przy obecności minimum dwóch członków komisji, w tym Przewodniczącego. W razie równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego.

 § 14.

1. Członkostwo w Zarządzie i Komisji rewizyjnej ustaje wraz z:

a) zakończeniem kadencji

b) utratą członkostwa w Stowarzyszeniu,

c) zrzeczeniem się udziału w tych władzach,

d) odwołaniem przez Walne Zebranie Członków.

2. W stosunku do członka władz, który nie uzyskał absolutorium, wniosek o odwołanie może zgłosić każdy członek biorący udział w Walnym Zebraniu Członków.

§ 15.

Dla obsługi administracyjnej stowarzyszenia zarząd może utworzyć biuro stowarzyszenia, określając jego status i zakres wykonywanych czynności.

§ 16.

Do obsługi prasowej stowarzyszenia przewodniczący zarządu może powołać rzeczników prasowych.

Rozdział V

Majątek stowarzyszenia i reprezentacja

§ 17.

1. Majątek stowarzyszenia stanowią fundusze, nieruchomości i rzeczy ruchome.

2. Majątek stowarzyszenia powstaje:

a) ze składek członkowskich,

b) ze świadczeń członków, którzy wspierają stowarzyszenie,

c) z darowizn,

d) z dotacji i subwencji,

e) z zapisów,

f) z dochodów z nieruchomości i rzeczy ruchomych,

g) ze zbiórek publicznych,

h) ze środków uzyskanych z funduszy europejskich.

3. Na podstawie uchwały walnego zebrania stowarzyszenie może podjąć działalność gospodarczą, z której dochody przeznacza się na realizację celów statutowych stowarzyszenia.

§ 18.

1. W zakresie wynikającym z działalności statutowej i gospodarczej, stowarzyszenie może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, w tym zobowiązania majątkowe.

2. Do reprezentacji i składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu stowarzyszenia wymaganie jest współdziałanie dwóch członków Zarządu.

§ 181

Do reprezentowania stowarzyszenia w sprawach niemajątkowych uprawniony jest każdy członek Zarządu działający jednoosobowo.

§ 19.

Zabronione jest:

a) udzielanie pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej “osobami bliskimi”,

b) przekazywanie majątku stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c) wykorzystywanie majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu stowarzyszenia,

d) nabywanie na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

Rozdział VI

Zmiana statutu i rozwiązywanie stowarzyszenia

§ 20.

1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości głosów – 2/3, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

2. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz rozwiązanie Stowarzyszenia mogą być przedmiotem obrad Walnego Zebrania Członków wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały zamieszczone w porządku obrad Walnego Zebrania Członków. Do zawiadomienia o zwołaniu Walnego Zebrania Członków należy załączyć projekty stosownych uchwał.

3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzania likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

Rozdział VII

Postanowienia końcowe

§ 21.

W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy ustawy – Prawo o stowarzyszeniach.