Mielecka Rowerowa Masa Krytyczna

Ta zakładka poświęcona jest Mieleckiej Rowerowej Masie Krytycznej, którą od czerwca 2013 roku organizuje nasze Stowarzyszenie. Znajdziecie tu wszystkie informacje które mogą Was zainteresować w związku z celami, ideami oraz kwestiami organizacyjnymi Masy Krytycznej przez rowerzystów.

 

1. Masa Krytyczna. Co to takiego?

 

W latach dziewięćdziesiątych powstały pierwsze samodzielne inicjatywy społeczne. Ludzie – oddychając odzyskaną swobodą – organizowali się na wiele sposobów, dla różnyCM_SanFranch celów Również miłośnicy dwóch kółek pragnęli zwrócić uwagę społeczeństwa i władz na swoje problemy. Skrzyknęli się i… wyprowadzili na ulice miast rzesze rowerzystów. Wzorowali się na kolegach z Zachodu, gdzie już dawno cykliści doszli do wniosku iż:  „Pojedynczo nic nie zdziałasz, ale występujac razem w dużych grupach, trzeba się z nami liczyć”. Pierwsza akcja 27 września 1992Masa - Paryż roku w San Francisco była spontanicznym powrotem do domów większej grupy rowerzystów. Od tego czasu pod hasłem – „My nie blokujemy ruchu, my jesteśmy ruchem!” – w ostatnie piątki każdego miesiąca odbywają się cyklicznie przejazdy tysięcy rowerzystów przez główne ulice miast USA, Europy, Australii i Azji. Masa Krytyczna eksplodowała, podmuch szybko dotarł do naszej części globu. Masa w Polsce trafiła na podatny grunt. Polska do dziś jest jednym z nielicznych krajów w Unii Europejskiej, który nie posiada jednolitej polityki prorowerowej. Regularne przejazdy Masy Krytycznej odbywają się już w Warszawie, Gdańsku, Krakowie, Katowicach, Szczecinie, Bydgoszczy, Rzeszowie i jeszcze wielu innych miastach. Polscy rowerzyści z determinacją okazują swój sprzeciw dla ignorowania przez władze interesów miłośników dwóch kółek. A przecież wystarczy uświadomić sobie, że chodzi o sporą grupę wyborców, którzy przy urnie potrafią się odwdzięczyć. Politycy widocznie są pozbawieni tego trzeźwego spojrzenia. Czas na to, by to urzędnicy wzięli się za edukację społeczeństwa, dalej zacieśniając współpracę z środowiskami rowerowym.

Po co oni tak jeżdżą:

 

Zapewne każdy z uczestników ma inny powód. Najczęściej jest to chęć zwrócenia uwagi władzom na brak infrastruktury rowerowej, zaprotestowanie przeciw zachowaniu kierwców którzy niejednokrotnie stwarzają zagrożenie dla życia rowerzystow, protest przeciwko kierowcom parkującym na ścieżkach rowerowych, chęć pokazania jakim wspaniałym środkiem transportu jest rower, szybkim, tanim, niezależnym od korków, przyjaznym dla środowiska, podnoszącym sprawność organizmu.

MRMK_masaCzy Mielec ma szansę stać się miastem naprawdę przyjaznym rowerzystom?  Paradoksalnie, tak! Miasto na chwilę obecną już posiada około 40 km ścieżek i tras rowerowych, co w skali zaledwie 60 tysięcy mieszkańców jest bardzo dobrym wynikiem. Problemem na dzień dzisiejszy jest brak połączenia wszystkich ścieżek w mieście w jedną, spójną sieć, która musi powstać, by korzystanie z roweru w mieście było komfortowe i bezpieczne w każdych warunkach. Kolejną kwestią jest katastrofalny stan wielu ze ścieżek, przejazdów rowerowych, łączników, oznakowań. Dziesiątki miejsc w całym mieście wymagają natychmiastowego remontu, o co zresztą od początku uczestnicy Mieleckiej Rowerowej Masy Krytycznej zabiegają.

Czy ja też mogę pojechać ?

 

Kto jedzie z ”masą”…. Dosłownie wszyscy, nie ma tu wyszczególnionych ludzi na lepszych czy gorszych wszyscy jesteśmy jednością. Masa to zabawa bez chamstwa i przemocy dlatego każdy kto zdecyduje się przyłączyć do masy automatycznie akceptuje regulamin.

Regulamin Mieleckiej Masy Krytycznej:

 

1. Regulamin określa zasady masy krytycznej, warunki przejazdu oraz sposoby zachowania się uczestników:
a) W przejeździe ulicami miasta biorą udział wszelkie pojazdy napędzane siłą ludzkich mięśni.
b) Każdy uczestnik przejazdu musi posiadać sprawny pojazd wyposażony zgodnie z przepisami Prawa o Ruchu Drogowym.
c) Organizator zapewnia obecność służby porządkowej. Służby te wyróżniają się kamizelkami odblaskowymi z napisem Masa Krytyczna zaakceptowanym przez organizatorów..
d) Osoby biorące udział w zgromadzeniu i przejeździe robią to na własną odpowiedzialność i obowiązane są do zachowywania się w sposób niezagrażający innym uczestnikom przejazdu.
e) Uczestnikom zgromadzenia i przejazdu zabrania się wnoszenia i posiadania broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, pirotechnicznych i tym podobnych.
f) Zabrania się udziału w zgromadzeniu i przejeździe osobom będącym pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub psychotropowych.
g) Zabrania się posiadania, spożywania i sprzedaży podczas przejazdu i zgromadzenia napojów alkoholowych, środków odurzających lub psychotropowych.
h) Zabrania się sprzedawania, reklamowania, akwizycji i przeprowadzania zbiórek pieniężnych bez zgody organizatora.
i) Uczestnicy zgromadzenia i przejazdu zobowiązani są do przestrzegania przepisów ruchu drogowego i ścisłego wykonywania poleceń organizatorów, policji, służb porządkowych i ratowniczych.
j) Osoby stwarzające zagrożenie dla innych uczestników, nieprzestrzegające postanowień niniejszego regulaminu lub niestosujące się do poleceń podmiotów wymienionych w punkcie „i” mogą zostać usunięte ze zgromadzenia i przejazdu lub przekazane policji.
k) Organizator nie musi podawać przyczyny odmowy wstępu lub usunięcia ze zgromadzenia lub przejazdu danej osoby.
l) W przypadku zaistnienia spraw spornych, nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzję podejmuje przedstawiciel organizatorów.
m) Osoby uczestniczące w zgromadzeniu i przejeździe zapoznane zostaną z regulaminem na życzenie uczestników podczas otwarcia zgromadzenia publicznego oraz poprzez stronę internetową przejazdu.
n) Trasa przejazdu może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od Organizatorów.
2. Zasady zachowania się osób obecnych na masie krytycznej:
a) Uczestnik zobowiązuje się, że nie będzie promował swoim strojem, wyposażeniem (rowery, przyczepki rowerowe itp.) oraz zachowaniem (dystrybucja ulotek i innych materiałów promocyjnych) firm, które nie uzyskały na to zgody wyrażonej na piśmie przez Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z imprezy osób, które złamią powyższy punkt regulaminu.
b) Organizatorzy i służba porządkowa, legitymując się napisem Masa Krytyczna umieszczonym w widocznym miejscu, uprawnione są do:
–  Organizatorzy: do wydawania poleceń służbie porządkowej i osobom uczestniczącym w masie oraz służba porządkowa: do wydawania poleceń uczestnikom masy, a osoby zakłócające porządek publiczny,  w przypadku nie wykonania tych poleceń – wezwania do opuszczenia imprezy lub do powiadomienia Policji,
– wezwania do opuszczenia imprezy przez osoby zachowujące się niezgodnie z Regulaminem, a w szczególności spożywające alkohol, przyjmujące środki odurzające lub substancje psychotropowe.
– kierowania ruchem przejazdu masy skonsultowanego z policją.
– sprawdzenia karty rowerowej i roweru, aby nie zagrażał w przejeździe masy.
c) W razie doznania jakichkolwiek obrażeń poprosić o pomoc służby porządkowe.
d) W przypadku zajścia jakichkolwiek nieoczekiwanych zdarzeń, należy się podporządkować poleceniom służb porządkowych.
e) Organizator imprezy uprawniony jest do rejestrowania jej przebiegu przy pomocy urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk oraz do dalszego przetwarzania zapisu.
f) Nieletni uczestnicy (poniżej 16 roku życia) mogą uczestniczyć w imprezie tylko w towarzystwie osoby dorosłej.
g) Każdy z uczestników (jeśli wymaga tego przepis) winien mieć ważną kartę rowerową.
f) Interpretacja Regulaminu należy do Organizatorów.
3. Bezpieczeństwo uczestników:
a) Każdy uczestnik imprezy odpowiada sam za siebie.
b) Łamanie prawa przez uczestników imprezy będzie zgłaszane odpowiednim służbom.
4. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA:
a) Uczestnik imprezy ma prawo w dowolnej chwili zrezygnować z udziału w imprezie.
b) Uczestnik ma prawo do informacji na temat regulaminu imprezy, lecz nie w trakcie jazdy lub chwile przed nią.
c) Uczestnik ma obowiązek słuchać zaleceń i poleceń organizatorów i służby porządkowej.
d) Uczestnik ma obowiązek jechać zgodnie z zasadami ruchu drogowego, oraz według ustaleń organizatorów.
5. PRAWA I OBOWIĄZKI ORGANIZATORA:
a) Organizator ma prawo wykluczyć uczestnika z imprezy w przypadku, gdy:
1. Uczestnik zachowuje się nieodpowiednio, naruszając przy tym zasady dobrego wychowania oraz naraża innych uczestników imprezy na niebezpieczeństwo wypadku itp.,
2. Uczestnik nie ma odpowiednich dokumentów (pozwolenie na udział w imprezie) lub ważnej karty rowerowej lub niesprawnego roweru.
3. Uczestnik imprezy jest pod wpływem substancji odurzających (alkoholu, narkotyków),
4. Uczestnik nie stosuje się do przepisów ruchu drogowego narażając tym samym bezpieczeństwo swoje jak i innych uczestników imprezy.
5. Organizator ma prawo do korekty trasy w czasie rzeczywistym, jeśli zajdzie taka potrzeba (korekta nie będzie znacząca, a tylko będzie ułatwieniem dla uczestników).
6.  Organizator ma obowiązek poprowadzenia uczestników wyznaczoną trasą.
7. Organizatorzy po wspólnym ustaleniu mają prawo do dowolnej modyfikacji regulaminu w dowolnym miejscu i czasie.

Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika z obowiązków w nim zawartych, oraz postanowień, które zawiera powyższy regulamin.

MASA_LOGO

 

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.